Guia d'ús no sexista del llenguatge

03/12/2018 | 14:12

Si parles sempre en masculí genèric, invisibilitzes les dones i reforces els estereotips. Si tens un “tothom” per què utilitzes sempre "tots"? Aquestes i altres recomanacions estan incloses en la nova guia d'ús no sexista del llenguatge que acaba de publicar l'Ajuntament de Barcelona dins el marc de la seva campanya Barcelona antimasclista

En aquest document, el consistori ha recollit exemples de llenguatge sexista, recomanacions inclusives i no sexistes, explicacions sobre els per quès de les propostes no sexistes i exemples adaptats al llenguatge escrit, formal i oral, entre d'altres.

L'objectiu d'aquest document és trencar estereotips i promoure un lenguatge no sexista. Podeu consultar la Guia d'ús no sexista del llenguatge clicant en aquest enllaç.

L'Ajuntament de Barcelona ha publicat aquest document per a fer visibles les dones en el llenguatge.