Inscripció Jornada Òmnia

El proper divendres 27 de novembre celebrem la Jornada Òmnia, un espai digital on compartirem coneixements al voltant de la Xarxa Òmnia i de la seva tasca.

Inscriu-te aquí a la Jornada, i et farem arribar uns dies abans l'enllaç de la retransmissió!

 

Autorització del tractament de dades personals

Responsable del tractament: la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, gestionat per Colectic SCCL com a encarregada de tractament.

Finalitat: la finalitat és fer difusió de la xarxa òmnia i de la tasca comunitària que desenvolupen els seus punts a través de l’elaboració de diverses càpsules audiovisual. El material es projectarà a la Jornada Òmnia del 27 de novembre, així com se’n farà difusió a través de les xarxes socials del programa.

Legitimació: consentiment de la persona interessada, i per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Destinataris: les dades no se cediran a tercers.

Drets de les persones interessades: teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions que preveu la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit al Servei de d'Acció Comunitària i Inclusió Social de la Sub-direcció General de Cooperació Social i Voluntariat de la DGACC per correu postal (passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a tsf.csv@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).

Més informació al web http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades

Autorització de tractament d'imatges

Es fará difusió del programa Òmnia als espais web i xarxes socials vinculades del programa, de la DGACC, i de les institucions vinculades al programa.

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa la DGACC demana el consentiment per publicar fotografies i vídeos on surti clarament identificable.