Guia Salut Mental Manresa

24/10/2023 | 11:10

Guia Digital de tots els Recursos de la ciutat de Manresa

La Taula de Salut Mental de Manresa es constitueix com un espai de coordinació i de treball col·laboratiu entre tots els agents que treballen en salut mental al municipi de Manresa amb la finalitat de definir accions de millora a nivell local que permetin donar resposta i millorar la salut mental del territori. Mitjançant la participació activa de tots els agents es decideixen quins són els objectius a treballar i la metodologia a emprar. L’objectiu general de la Taula de Salut Mental és posar en funcionament un espai de reflexió, coordinació i col·laboració entre els recursos de salut mental de Manresa per tal de promocionar l’atenció integral de la salut mental dels seus ciutadans.

Els objectius específics es prioritzen i defineixen en el Pla d’Acció Anual fent referència als següents eixos d’intervenció: A. Coneixement i xarxa. • Incrementar el treball en xarxa de tots els agents implicats en salut mental que permeti una millor detecció, coordinació i atenció a les necessitats del territori.

B. Educació i sensibilització. • Desenvolupar iniciatives de sensibilització i promoció de la salut mental. • Fomentar accions de lluita contra l’estigma en salut mental.

C. Promoció de polítiques. • Promoure la creació de programes i serveis adreçats a la integració comunitària de les persones amb un trastorn mental i les seves famílies. • Posicionar les necessitats i propostes de millora en l’atenció integral de la salut mental en l’agenda política del territori.

Accedeix a la Guia Digital de tots els Recursos de la ciutat de Manresa.

salut mental
Xarxa Òmnia