AVALUACIO ACTIC

Pestanyes primàries

Dia: dijous 13 de gener de 2022 de 09:00 a 11:30

Quan

Comença el: dijous 13.01.2022 de 09:00 a 11:30
Acaba: dijous 31.03.2022 de 09:00 a 11:30

On es fa:

Cal Molins

Informació pràctica

Places: 6
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat

Objectiu de l'activitat

Des del Punt Òmnia de Vapor Llonch, l’Ajuntament de Sabadell pretén: Afavorir els processos d’acreditació de les competències digitals Promoure la capacitació digital de la ciutadania per contribuir a una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva, assegurar l'eficàcia i l’eficiència de l'ús de les TIC Promoure un increment de la demanda i l'ús de les TIC, i influir positivament sobre la qualitat de la formació en TIC. Prenent com a fil conductor les finalitats de l’ACTIC treballarem per: Afavorir l’acreditació de competències TIC adquirides en els diferents àmbits de desenvolupament personal, professional i/o acadèmics. Millorar qualitativament l’ús de les TIC. Augmentar la qualitat i l’estandardització de la formació en TIC. Homogeneïtzar els nivells competencials de referència per al mercat de treball afavorint la integració de les empreses en la societat de la informació. Incrementar la demanda de les TIC. Incrementar la cohesió digital. Acreditar competències TIC adquirides en els diferents àmbits personals, professionals i acadèmics.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

L'aspirant obté tota la informació sobre el procés d'inscripció, competències, calendari i lloc de realització de les proves, documentació i material formatiu a traves de la pàgina web: actic.gencat.cat Un cop està inscrit es presenta al Punt Òmnia el dia indicat i la persona dinamitzadora realitza les següents funcions: Rebre l’aspirant i verificar la seva identitat (demanar el DNI) Comprovar que l’aspirant consta en les llistes (a l’aplicatiu) Assignar-li un punt d’avaluació Explicar a l’aspirant el funcionament i normes de la prova d’acreditació Obrir-li la guia de la prova (disponible al portal ACTIC) Proporcionar-li el codi de la prova (s’obté des de l’aplicatiu) Obrir la sessió d’avaluació Supervisar les proves Tancar la sessió d’avaluació En el cas que sorgeixin incidències, la dinamitzadora s'encarrega de recollir-les, intentar sol·lucionar-les i informar a l'Oficina Gestora de l'Actic. La dinamitzadora també assessora l'aspirant sobre el procediment a seguir en el cas que es vulgui imprimir el certificat obtingut amb la validesa de la signatura digital, així com del procés a seguir en el cas que no hagi superat la prova. CONTINGUTS C1. Cultura, participació i civisme digital Utilitzar de forma eficient, cívica i segura els recursos de què disposa la ciutadania en la societat digital, aplicant-los selectivament en els diversos àmbits de la seva vida quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i col·laboració en la societat. C2. Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu Utilitzar les funcions bàsiques d’un equip informàtic i del seu sistema operatiu, aplicant els fonaments de la tecnologia digital. C3. Navegació i comunicació en el món digital Utilitzar els serveis disponibles a la xarxa per a la recerca d’informació, aplicant criteris de restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació si s’escau. Aplicar les prestacions que ofereix Internet per a la comunicació interpersonal i l’intercanvi d’informació i serveis, la compartició del coneixement i la creació de xarxes. C4. Tractament de la informació escrita Emprar un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textos, destinats a ser impresos o publicats a Internet. C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment Tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment. C6. Tractament de la informació numèrica Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a aquelles activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions. C7. Tractament de les dades Mantenir, consultar i presentar informació a través de bases de dades. C8. Presentació de continguts Dissenyar presentacions gràfiques, integrant objectes de diferent naturalesa, per presentar documentació i informació en diferents suports, destinada a ser projectada, impresa i/o publicada per Internet. Per a cada competència s’han establert dos o tres nivells, segons el cas. Així trobem que les competències C1, C2 i C3 contenen indicadors de Nivell 1 i 2, les competències C4, C5 i C6 de Nivell 1, 2 i 3 i finalment les competències C7 i C8 Nivells 2 i 3. L’acreditació d’aquests nivells permet l’obtenció d’un o altre tipus de certificat. RECURSOS HUMANS: Equip responsable del procés: 2 persones. 1 persona que Assumirà la coordinació ACTIC i 1 persona que assumirà la responsabilitat de la correcta execució tècnica del procés (també forma part de l’equip tècnic). Equip tècnic: 1 persona. Assumirà les funcions de supervisió de la realització de les proves i l’assessorament als aspirants en els tràmits del procés. Tant mateix assumiran les funcions de revisió i manteniment dels equipaments informàtics dels punts de gestió i avaluació, garantint el bon funcionament d’aquests en el procés d’acreditació. Personal administratiu: 1 persona. Donarà suport administratiu i documental al procés. Personal de recepció de Vapor Llonch: 2 persones assumiran les funcions de recepció i informació en primera instància Personal suplent: Cada titular tindrà assignat una persona suplent que assumirà les seves funcions en el cas que sigui necessari. Recursos Materials: 8 pc's per als aspirants 1 pc per a la dinamitzadora 1 pc per a l'administrativa. Impressora. Internet i material fungible necessari per a la correcta gestió de l'activitat.