COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIC

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 25 de abril de 2022 de 10:00 a 11:30

Quan

Comença el: dilluns 25.04.2022 de 10:00 a 11:30
Acaba: dilluns 13.06.2022 de 10:00 a 11:30

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

-Establir dinàmiques que vinculin les persones usuàries amb el Punt com a lloc de trobada i participació conjunta on compartir experiències en un ambient amigable que satisfà les seves necessitats psicosocials propiciant un entorn que afavoreixi les relacions interpersonals. -Dotar de les eines bàsiques per tal que les persones usuàries puguin funcionar de manera autònoma utilitzant el PC o smartphone en la seva quotidianitat com a ciutadans i ciutadanes, procurant que passin una estona agradable i profitosa. -Captar la diversitat d’inquietuds i necessitats de les persones que s’apropen al centre amb la motivació d’aprendre ajudant-les a desenvolupar les seves capacitats personals -Afavorir les relacions interpersonals en el grup i l'ajuda recíproca, així com la vinculació al centre i a la comunitat.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Reanudem la estructura progressiva dels tallers de formació d’adults per tal d’afavorir la sensació d’anar superant etapes d’aprenentatge i adquisició de competències bàsiques en TIC. Reomplim els tallers amb persones usuàries noves si es produeixen baixes durant les primeres setmanes de realització del mateix, procurant que el nivell i les expectatives de la nova persona usuària siguin similars a les del grup d’acollida. Hi ha qui cerca en el Punt un espai de relació i estimulació intel•lectual lleugera, sense aspirar a l’adquisició de coneixements avançats o que requereixin massa implicació en la web. D'altres venen amb la motivació d'adquirir un "reciclatge" en TIC per a la recerca de feina. D'altres volen assolir coneixements de cara a esdevenir ciutadans actius en les xarxes socials o per sentir-se segurs en realitzar gestions telemàtiques, compres per internet... S'intenta configurar els grups en funció dels objectius i aspiracions dels seus participants. Es parteix de la posada en comú del que cadascú espera del taller, el que més li interessa aprendre, i en funció d’això es prepara la programació de continguts del mateix. La metodologia és de tipus classe magistral amb explicació en pissarra si és pertinent, però també molt pràctica. Exercicis senzills que resolen de manera individual. Es requereix certa autonomia però també es promou que s'ajudin mútuament. A l'inici de cada sessió es fa repàs de la classe anterior i al final de cada sessió es repassa lo nou que hem aprés. Continguts: GOOGLE DOCS/ Processador de textos / Full de càlcul (depèn del grup) / Tècniques de cerca / Selecció de la informació / Correu electrònic / WhatsApp / Fòrums/ Comunitats / vídeos i musica online/ Accés a la Informació (premsa digital, smartphones, xarxes socials, cita mèdica, gestions varies... )