Curs: Tractament de la Informació Numèrica

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 17 de gener de 2023 de 09:00 a 13:00

Quan

Comença el: dimarts 17.01.2023 de 09:00 a 13:00
Acaba: dimarts 28.02.2023 de 09:00 a 13:00

Informació pràctica

Places: 12
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat

Objectiu de l'activitat

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui i aprengui a utilitzar els recursos que ofereix el programa Excel i/o Calc per a poder-los utilitzar com a eina de gestió de càlculs en el desenvolupament del seu lloc de treball i/o en el seu àmbit personal.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

CONTINGUTS Concepte, característiques i aplicacions del fulls i llibres de càlcul. Conceptes bàsics: Llibre, full, cel·les, columnes, fileres, rangs, tipus de dades Elements d’un llibre i d’un full: Els fulls, la finestra, les barres d’eines, les barres de menú. Treball amb fulls de càlcul: Disseny, creació edició i arxivat d’un llibre. Funcionalitats bàsiques: Desplaçament, inserció i eliminació modificació d’amplada de fileres i columnes. Introducció i edició de dades (Textos, números, fórmules i funcions bàsiques) Format del full de càlcul: Variació o millora de l’aspecte dels fulls de càlcul: Tipologia i color de font, alineació i orientació de dades, color i vores de les cel·les o rangs, combinació de cel·les. Edició de les dades: Copiar i enganxar, desfer i refer canvis, omplir automàticament Treball amb fórmules bàsiques: Sumar, restar, multiplicar i dividir. Càlcul de percentatges Treball amb funcions bàsiques: Suma automàtica, Producte, Mitjana, Max, Min Incorporació d’imatges com a il·lustracions Creació i edició de gràfiques estadístiques Impressió de fulls METODOLOGIA Treballem amb una metodologia activa, participativa i flexible on els continguts i les activitats parteixen de les necessitats de fomentar les TIC, minimitzar la bretxa digital i fomentar la inclusió en la societat de la informació així com dels interessos de les persones o entitats participants. La metodologia s’adaptarà en funció de les característiques específiques del grup d’alumnes (edat, nivell inicial de coneixements previs, motivació, capacitat d’aprenentatge, capacitat d’abstracció, predisposició pels diferents mètodes d’aprenentatge, accés a les TIC...). S’abordarà amb un enfocament flexible i dinàmic, ajustant-se a aquestes característiques del grup i a la seva evolució, respectant el ritme individual d’aprenentatge. L’alumne serà el principal protagonista del seu propi aprenentatge, afavorint així l’autonomia en els processos formatius. Es fomentarà també la participació activa i la col·laboració, interactivitat, l’intercanvi d’informació, l'aprenentatge entre iguals, la comunicació i el treball en xarxa. La persona dinamitzadora jugarà més un paper de gestora del procés formatiu, més que no pas el de transmissora de coneixements. El procés formatiu estarà orientat a l’aprenentatge: Centrat en l’alumne i grup d’alumnes L’alumne és considerat com un participant d’aquest procés, més que no pas un receptor, més o menys actiu/passiu. Adquisició de competències per mitjà d’un procés didàctic basat en la interactivitat. L’adquisició d’aquestes noves competències han de provocar un aprenentatge significatiu. El nou coneixement s’integra, però alhora es transforma i millora l’anterior, augmentant així la capacitat de la persona, com la possibilitat d’adquirir nous aprenentatges i la seva aplicació posterior en noves situacions. L’enfocament de les sessions formatives s’ajustarà als següents criteris metodològics: Adaptació metodològica a les diferents formes d’aprendre i a les necessitats especials de cada col·lectiu Provocar de forma continuada que l’alumne tingui una actitud activa i responsable, que reflexioni sobre els coneixements que va aprenent i participi amb la resta del grup Potenciar la motivació, la iniciativa i l’autonomia envers l’aprenentatge: lectures, observació i anàlisi de necessitats, elaboració d’opinions i criteris propis, reforçant paral·lelament la valoració de les pròpies capacitats , de l’autoestima. Utilitzar diverses dinàmiques i recursos didàctics Apropar l’acció formativa a la realitat de forma continuada: presentar els continguts de forma relacionada amb les activitats d’àmbit personal, professional i comunitari que s’hi troben. Mantenir la coherència entre el que es diu i la forma de fer. Mantenir una avaluació constant de la formació Incrementar el nivell de formació de forma progressiva i lògica, començant per les nocions més bàsiques i segons el ritme d’adquisició del grup Fer un repartiment equilibrat del temari Combinació de diferents metodologies, incidint en les més actives i participatives, que afavoreixin l’adquisició de les competències.