Dissenya amb Canva i fes el teu vinil

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 09 de juny de 2021 de 12:00 a 14:00

Quan

Comença el: dimecres 09.06.2021 de 12:00 a 14:00
Acaba: divendres 11.06.2021 de 12:00 a 14:00

Informació pràctica

Places: 6
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat

Objectiu de l'activitat

Amb aquest curs online es pretén que l’alumne pugui crear els seus elements gràfics (capçalera de xarxes socials, currículum, logotip, etc.) a través d’un programa de disseny gràfic senzill i pugui fer els seus vinils Un cop realitzada la formació, la participant haurà adquirit les habilitats necessàries per a treballar de manera autònoma amb Canva, potenciar la seva identitat digital a la xarxa i incrementar les seves oportunitats laborals.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

El curs proporciona competències TIC que faciliten l'accés al coneixement i a la participació de la comunitat a través de l'ús d'Internet. Els participants poden disposar d’una eina per crear qualsevol tipus de document gràfic o de lectura, i millorar el seu CV de forma visual i agradable. Treballem amb una metodologia activa, participativa i flexible on els continguts i les activitats parteixen de les necessitats de fomentar les TIC, minimitzar la bretxa digital i fomentar la inclusió en la societat de la informació així com dels interessos de les persones o entitats participants. La metodologia s’adaptarà en funció de les característiques específiques del grup d’alumnes (edat, nivell inicial de coneixements previs, motivació, capacitat d’aprenentatge, capacitat d’abstracció, predisposició pels diferents mètodes d’aprenentatge, accés a les TIC...). S’abordarà amb un enfocament flexible i dinàmic, ajustant-se a aquestes característiques del grup i a la seva evolució, respectant el ritme individual d’aprenentatge. L’alumnat serà el principal protagonista del seu propi aprenentatge, afavorint així l’autonomia en els processos formatius. Es fomentarà també la participació activa i la col·laboració, interactivitat, l’intercanvi d’informació, l'aprenentatge entre iguals, la comunicació i el treball en xarxa. La persona dinamitzadora jugarà més un paper de gestora del procés formatiu, més que no pas el de transmissora de coneixements. El procés formatiu estarà orientat a l’aprenentatge: Centrat en l’alumnat. L’alumnat és considerat com un participant d’aquest procés, més que no pas un receptor, més o menys actiu/passiu. Adquisició de competències per mitjà d’un procés didàctic basat en la interactivitat. L’adquisició d’aquestes noves competències han de provocar un aprenentatge significatiu. El nou coneixement s’integra, però alhora es transforma i millora l’anterior, augmentant així la capacitat de la persona, com la possibilitat d’adquirir nous aprenentatges i la seva aplicació posterior en noves situacions. L’enfocament de les sessions formatives s’ajustarà als següents criteris metodològics: Adaptació metodològica a les diferents formes d’aprendre i a les necessitats especials de cada col·lectiu. Provocar de forma continuada que l’alumne tingui una actitud activa i responsable, que reflexioni sobre els coneixements que va aprenent i participi amb la resta del grup Potenciar la motivació, la iniciativa i l’autonomia envers l’aprenentatge: lectures, observació i anàlisi de necessitats, elaboració d’opinions i criteris propis, reforçant paral·lelament la valoració de les pròpies capacitats , de l’autoestima. CONTINGUTS:  Què és Canva?  Inici i plataforma del programa: àrea de treball  Com crear un disseny: plantilles, imatges, elements, text, fons...  Exercici pràctic: dissenya un cartell i/o el teu CV  Altres recursos de disseny bàsic  Introducció a la viniladora RECURSOS UTILITZATS • Manual formatiu • Enunciat de les activitats proposades • Material didàctic de suport i fonts d’informació i altres recursos • Pc’s • Pissarra • Projector • Impressora • Material fungible