Potència les teves habilitats digitals. Grup2

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 16 de gener de 2024 de 09:00 a 11:00

Quan

Comença el: dimarts 16.01.2024 de 09:00 a 11:00
Acaba: dimarts 26.03.2024 de 09:00 a 11:00

Informació pràctica

Places: 9
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ús lliure

Objectiu de l'activitat

Fomentar la competència digital: L'objectiu principal del taller és millorar la competència digital dels interns, permetent-los utilitzar amb confiança ordinadors i altres dispositius tecnològics, així com les aplicacions i recursos en línia associats. Potenciar l'autonomia: Busquem que els interns puguin utilitzar les TIC de forma independent, permetent-los resoldre problemes i realitzar tasques bàsiques sense assistència constant. Afavorir la recerca d'informació: L'objectiu és que els interns siguin capaços de buscar i avaluar informació a la xarxa de manera eficaç, utilitzant motors de cerca i fonts fiables. Millorar les habilitats de comunicació: Busquem que els interns millorin les seves habilitats de comunicació digital, incloent la redacció de correus electrònics i la utilització de xarxes socials amb responsabilitat. Fomentar la formació autodirigida: L'objectiu és promoure la capacitat dels interns per identificar les seves pròpies necessitats d'aprenentatge i buscar recursos en línia per satisfer-les. Oferir suport individualitzat: Proporcionar suport personalitzat a cada intern en funció de les seves habilitats i necessitats específiques, assegurant que rebin l'ajuda necessària per progressar. Crear un ambient d'aprenentatge obert: Promoure un ambient d'aprenentatge on els interns es sentin còmodes explorant i aprenent a través de la pràctica i la interacció amb les TIC. Millorar la capacitat de resolució de problemes: Fomentar la resolució de problemes mitjançant l'ús de la tecnologia, estimulant el pensament crític i la creativitat. Impulsar la confiança digital: L'objectiu és que els interns es sentin més segurs utilitzant ordinadors i altres dispositius tecnològics, així com interactuant a la xarxa. Preparar per la reinserció social i laboral: Mitjançant l'adquisició de competències digitals, ajudar als interns a millorar les seves perspectives d'inserció laboral i social un cop surtin en llibertat.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

La metodologia d'aquest taller es basa en una aproximació pràctica i personalitzada per a cada intern, amb l'objectiu d'enfortir les seves habilitats digitals i promoure la seva autonomia en l'ús de les TIC, tenint en compte les restriccions de seguretat establertes. A continuació, es detallen els principals components de la metodologia: Avaluació Inicial: Cada intern serà sotmès a una avaluació inicial per determinar el seu nivell de competència digital i identificar les seves necessitats específiques. Planificació Individualitzada: Basant-se en els resultats de l'avaluació, es desenvoluparà un pla d'aprenentatge personalitzat per a cada intern. Aquest pla definirà els objectius específics i les àrees d'aprenentatge prioritàries. Suport del Formador: El formador proporcionarà assistència individualitzada i orientació durant les sessions del taller, ajustant-se a les necessitats i el ritme d'aprenentatge de cada intern. Aprenentatge Autònom: Es promourà l'aprenentatge autònom, permetent als interns buscar i explorar recursos en línia per aprofundir en les seves habilitats digitals, tenint en compte les limitacions de seguretat. Exercicis Pràctics: Les sessions inclouran activitats pràctiques i exercicis teòrics que permetran als interns aplicar els coneixements adquirits en situacions reals, dins dels paràmetres de seguretat establerts. Resolució de Problemes: S'encoratjarà la resolució de problemes mitjançant l'ús de la tecnologia, estimulant el pensament crític i la creativitat dels participants. Retroalimentació i Avaluació Contínua: Es proporcionarà retroalimentació constant i es realitzarà una avaluació en curs del progrés de cada intern, amb ajustos en el pla d'aprenentatge segons sigui necessari. Continguts del Taller d'Ús Lliure i Suport Formació Individualitzada: Els continguts del taller es personalitzaran per adaptar-se a les necessitats individuals de cada intern, tot i que inclouran les següents àrees d'aprenentatge: Competència Digital Bàsica: Introducció als conceptes fonamentals de l'ús d'ordinadors i altres dispositius, sistemes operatius i exploradors web. Navegació Web: Aprenentatge de com buscar informació a la xarxa, utilitzar motors de cerca i navegar amb seguretat. Aplicacions d'Ofimàtica: Utilització de programari com LibreOffice Writer i LibreOffice Calc per a la creació de documents de text i fulls de càlcul. Seguretat en Línia: Coneixements sobre com protegir la privacitat i la seguretat en línia, així com la prevenció d'estafes i amenaces, tot respectant les restriccions de seguretat del centre. Recursos per a la Recerca d'Ocupació: Explorar recursos i eines disponibles a la xarxa per millorar les perspectives d'ocupació i trobar feina, seguint les directrius de seguretat establertes. La combinació d'aquesta metodologia i continguts personalitzats proporcionarà als interns les eines i els coneixements necessaris per desenvolupar habilitats digitals i millorar les seves oportunitats laborals i socials, tot mantenint un alt nivell de seguretat.