PROJECTE TRANSVERSAL ENTRAMANT I ORDINT. grup de treball

Pestanyes primàries

On line

Dia: dimecres 12 de gener de 2022 de 11:30 a 12:30

Quan

Comença el: dimecres 12.01.2022 de 11:30 a 12:30
Acaba: dimecres 12.01.2022 de 11:30 a 12:30

Informació pràctica

Ús de les tic: Sí
Temàtica: Altres

Objectiu de l'activitat

OBJECTIU PRINCIPAL Promoure un canvi de mirada potenciant la presa de consciència dels prejudicis i estereotips que estan immersos en la nostra societat. OBJECTIUS SECUNDARIS - Despertar la consciència sobre els efectes dels prejudicis i estereotips en un mateix i en els altres. - Oferir un espai d’expressió i canalització emocional on es pugui expressar lliurement les seves emocions, tant positives com negatives i la seva gestió. - Afavorir conductes positives, respectuoses i diverses evitant caure en la desinformació i confrontant els rumors. - Fomentar la participació, sensibilitzar i empoderar a les persones. - Promoure el pensament i la reflexió crítica per tal d’afavorir la transformació social i de convivència del municipi de Ripoll.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Justificació del projecte general: Ripoll actualment està en procés de renovació, està apostant per la innovació i la construcció d’un nou model de ciutadania. Una diagnosi inicial visibilitza que els cànons de la interseccionalitat clàssica provoquen un des­encaix en aquelles persones que tenen algun tret que els marca la seva diferència, sigui funcio­nal, d’origen o sexual. El model d’integració s’ha de superar. Parlar català, treballar, participar de la vida social i cultural ja no són els estàndards de l’anomenada integració social tal com l'entenem fins ara. El component psicològic i emocional té un rol molt més present del que s’ha valorat fins al moment. Com ens sentim? Què compartim? Què ens genera malestar? Són preguntes que hauríem de qüestionar com a persones ciutadanes constantment. Amb aquestes i altres preguntes, s’ha de generar el debat i discussió sobre el model de con­vivència que tenim. Cal sortir de la zona de confort, cal ser persones valentes, cal re­flexionar, discutir, debatre i parlar. El diàleg és ne­cessari, si volem avançar com a societat diversa que som. Totes i cadascuna de nosaltres tenim una part de responsabilitat en el model social i és ne­cessari que aquesta reflexió superi els límits te­rritorials. És per aquest motiu que la manera de portar a terme el nostre projecte ENTRAMANT I ORDINT i que pugui arribar al màxim de població possible serà a través de la creació de connexions i sinergies tant a nivell ADMINISTRACIÓ (serveis), EDUCATIU (escolar, intraescolar o extraescolar), com COMUNITARI (social, tercer sector) amb els diferents actors del territori, siguin de l'àmbit privat o públic, per tal d’obtenir el màxim benefici del capital humà i com a conseqüència poder compartir recursos i experiències. D'aquí se’n derivaran línies de treball destacant la participació, la coordinació i l’avaluació dels diferents agents des de tres àmbits: Col·laborativa i participativa: La farem des de les persones, el grup i la comunitat. Tothom és benvingut. Democràtica i canviant: Les propostes o accions sorgiran de la deliberació, del consens i de la construcció entre diferents grups de persones. Per tant es treballarà des dels interessos i les necessitats de la realitat del territori. Aquest en continu canvi, i constant moviment. Heterogeni i divers: Tenint en compte l'especificitat de les persones i el que es derivi de les accions o dinàmiques de grup. Aquest projecte estarà, en continua construcció i canvi, ja que es tractarà d’un projecte viu que s’anirà adaptat a les diferents necessitats que es detectin al territori. Com a conseqüència les accions o activitats que ens marcarem podran variar en cas que sigui necessari. Metodologia del projecte general: La metodologia que utilitzarem estarà sota el paraigua de ICERT (metodologia creada pel Consorci de Benestar Social del Ripollès) que correspon a les sigles impacte, connexió, emoció, reflexió i transformació. D’aquesta manera podrem analitzar els ítems i inputs que ens arribin per a comprendre millor la realitat i poder transformar la societat en positiu. Per poder dur a terme aquesta metodologia tindrem en compte cinc vessants que es complementaran amb les línies de treball abans esmentades. Els vessants seran les següents: L’aprenentatge vivencial i lúdic. Amb la realització d’activitats en primera persona proporcionarem experiències vivencials amb càrrega afectiva. Aquestes permetran acostar-nos als altres, acceptar-los i conèixer-los millor, a través de la identificació afectiva i l’empatia. En aquestes experiències, cadascú podrà expressar-se i fer sentir la seva veu potenciant i promocionant la identitat líquida. La transversalitat. La contextualització d’activitats concretes en projectes inclusius més amplis afavorirà els aprenentatges significatius. La relació amb altres projectes del municipi crearan projectes amb objectius comuns. La grupal per potenciar la vivència de persones que participen d’una activitat, per facilitar l’aprenentatge, i la percepció de formar-ne part. Per donar seguretat i servir per als nostres processos de creació identitària. La temàtica a través de diferents accions i activitats es treballarà diferents competències. Ens aproparem a la manera d’entendre el món que té cada cultura, cada col·lectiu i cada grup social permetent ampliar els nostres referents. Els debats i la reflexió crítica. A partir d’activitats i accions es generarà un procés de reflexió i aprofundiment sobre temes concrets que interessin treballar, fomentant les actituds crítiques i la capacitat de reflexió. A més la nostra manera de treballar i actuar estarà basada en la investigació i aprenentatge de la realitat mitjançant la participació dels grups implicats per tal de promoure la reflexió i el canvi social. Aquest tipus de metodologia ens permet analitzar i comprendre millor la realitat de la societat, i paral·lelament planificar accions i mesures per transformar-la i millorar-la.