L'1 de desembre de 1998, El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar:

"(…) l'aplicació de projectes que promoguin l'accés a les noves tecnologies serà un factor determinant per fomentar la cohesió social i assolir la igualtat d’ oportunitats (…). El coneixement i ús de les noves tecnologies constitueix un element important per garantir el desenvolupament de la societat de la informació."

Gràcies a la voluntat del Govern, l’any 1999 va néixer el projecte Òmnia per una iniciativa conjunta dels departaments d'aquell moment: Benestar Social i Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

El 8 de març d’aquell any, es va publicar la primera convocatòria pública perquè les entitats participessin en el programa Òmnia. Es van atorgar 43 punts Òmnia a entitats sense afany de lucre, ubicades en territoris amb dèficits socials, culturals i econòmics. Aquesta articulació dels punts Òmnia a través d’entitats que ja estaven implantades i arrelades al territori garantia una intervenció més propera a la realitat social.

Durant els anys 1999 i 2000 es va posar en marxa el programa i se'n va avaluar l'impacte social i territorial. Tenint en compte els resultats, la gran acceptació i la gran demanda, el Govern de la Generalitat va acordar, el 21 de novembre de 2000, concretar les actuacions en el marc del programa, durant el període 2000-2003, per donar continuïtat al programa Òmnia, així com crear 68 punts més, amb l’objectiu d’universalitzar l’accés a les TIC ampliant les actuacions pròpies del programa.

El 16 de gener de 2001 es va publicar la segona convocatòria pública per a la participació en el programa Òmnia. Es van atorgar 68 punts, que més els de la primera fase d’implantació del projecte sumaven un total de 111, distribuïts arreu de Catalunya. Amb la voluntat de fer arribar el projecte a un nombre més elevat d’usuaris i vetllant per l’equilibri territorial, en aquesta convocatòria no sols s’hi van presentar entitats sense afany de lucre, sinó també òrgans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms, les entitats locals de Catalunya, i les entitats que en depenien o que hi estaven vinculades, així com les fundacions i federacions.

El 5 de desembre de 2006, a partir de la reestructuració de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Governació i Administracions Públiques, mitjançant la Secretaria d’Acció Ciutadana, en va tenir competència. El programa Òmnia es va integrar en el nou model de Xarxa Punt TIC d’aquest Departament, que es va presentar el 16 de maig de 2008 en el marc de les III Jornades de la Internet Social. Punt TIC era un concepte nou de telecentre que la Secretaria d’Acció Ciutadana i la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació es van plantejar per aprofitar millor les sinergies generades des de les diferents comunitats que convivien en el territori català i aconseguir, d’aquesta manera, una projecció global de la xarxa. Per a més informació en relació amb la Xarxa Punt TIC, consulteu: punttic.cat.

Posteriorment, el 4 de gener de 2011, el programa Òmnia va tornar als seus orígens, i va dependre altre cop del Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària. En aquesta darrera etapa també hi participava la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Empresa i Ocupació. L'any 2011 el programa Òmnia ja disposava de 123 punts arreu del territori.

L'any 2012, amb la voluntat de potenciar i enfortir aquest programa i d'apropar-lo a territoris més desfavorits, s'ha ampliat a 124 el nombre de punts Òmnia, tot afegint-ne un a les comarques de Lleida.

D’altra banda, també durant l’any 2012, s’ha apostat per l’enfortiment de l’eix d’inserció social. Atesa la situació econòmica i social del moment, s’ha establert com a objectiu principal oferir les eines formatives i de suport, i facilitar els conjunts d’hàbits i competències perquè les persones en major situació de vulnerabilitat i amb menys recursos arribin als agents d’inserció laboral amb la màxima preparació per incorporar-se al mercat de treball a més aviat possible. L’impacte d’aquesta línia s’emmarca en el si de les persones participants, en el seu entorn pròxim i en el conjunt de la comunitat.

En el marc d’aquest eix, s’ha creat una Maleta d’Activitats. De manera inicial es tracta d’un total de 112 tallers ordenats en 6 àrees: Món del treball; Orientació professional; Formació; Xarxa Comunitària; Legislació i tràmits; Emprenedoria. En aquestes fitxes hi ha una síntesi de l'àrea a treballar, el nom de l'activitat, els objectius i unes icones que senyalitzen alguns aspectes a tenir en compte a l'hora de realitzar l'activitat. Aquesta Maleta s’ha plantejat de tal manera que esdevingui una eina dinàmica i canviant, on tothom hi pugui aportar suggeriments, millores i propostes. De la mateixa manera, també és un recurs que ha d’anar creixent amb el suport de tots els agents de la Xarxa.

Amb la intenció d’anar adaptant-nos a les noves necessitats i amb la clara voluntat d’establir sinèrgies entre diferents serveis de la Generalitat, l’any 2014 es va signar un acord de col·laboració entre els  departaments d’Ensenyament i el de Benestar Social i Família en relació amb els projectes educatius d’àmbit comunitari. L’objecte de l’acord és establir  els termes de la col·laboració per a desenvolupar el projecte de Servei Comunitari en els equipaments cívics i en els Punts Òmnia així com en el marc dels Plans de Desenvolupament Comunitari.

Seguint amb aquesta dinàmica, el mes de febrer de 2015 es va signar un protocol de col·laboració entre els departaments d’Empresa i Ocupació i Treball, Afers Socials i Famílies en relació amb el programa Òmnia i les oficines de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya. L’objecte del mateix és coordinar derivacions bidireccionals de persones treballadores desocupades entre les oficines de Treball del SOC i els punt Òmnia, amb la finalitat de facilitar el seu itinerari de cerca de feina. En aquests moments estem parlant de 75 punts Òmnia, dels 117 que hi ha a gener de 2016 que ja estan treballant de manera conjunta amb el SOC.

L’any 2016 es comença a treballar, de forma transversal a cada un dels punts Òmnia, amb projectes que engloben accions sota el paraigües de l’ocupabilitat, la família, la comunitat, la inserció social i la participació. Aquests projectes ens apropen a les diverses realitats socials d’una manera específica a cada un dels territoris, el que ens permet fer una intervenció més personalitzada i acurada a cada necessitat.

Amb la implantació del programa Òmnia, el Departament de Drets Socials fa front als canvis que les tecnologies han provocat en les formes de relació i comunicació de la societat actual i, especialment, en el món social, laboral i econòmic, que fan necessària la intervenció de les institucions públiques.

 

El programa Òmnia és preventiu: mitjançant els diferents punts de la xarxa s'afavoreix l'accés de la població a la societat de la informació i la comunicació, per no provocar en els col·lectius més vulnerables una nova forma de fractura social, l'anomenada bretxa digital.